Activiteiten

Naar een beschaving met God in het centrum

Sukyo Mahikari gelooft dat een zeer doeltreffende manier van verbetering van de huidige maatschappelijke situatie erin bestaat mensen te verenigen om een beschaving op te richten gebaseerd op universele principes. Volgens deze visie verwachten we dat mensen een spirituele zienswijze zullen integreren in de materiële ontwikkeling en vooruitgang van de mensheid, door tegelijkertijd te focussen op spirituele waarden en geloof in God.

Om het doel voor de oprichting van een “yoko-beschaving”, een evenwichtige en harmonieuze beschaving, stralend en positief als de zon, te kunnen realiseren, bevordert Sukyo Mahikari verschillende activiteiten, zoals hierna beschreven.

Yoko-tuinbouw

In het begin van de eenentwintigste eeuw zijn vervuiling van het milieu en het fysisch lichaam een ernstige bedreiging voor de toekomst van de mensheid. Het wordt steeds duidelijker dat de landbouw van de toekomst een respectvolle en harmonieuze wisselwerking tussen mens en natuur inhoudt.

Sukyo Mahikari promoot yoko-tuinbouw, een spirituele benadering van biologische tuin- en landbouw. Een doel van yoko-tuinbouw is giftige stoffen uit de bodem te verwijderen en de grond weer gezond te maken zodat gewassen vol levenskracht en spirituele energie van de natuur geproduceerd kunnen worden. De yoko-landbouw omvat:

  • Revitaliseren van de gronden met het Ware Licht.
  • Positieve trillingen (dankbaarheid) richten naar de natuur, in het bijzonder naar de planten, de grond en de micro-organismen die erin leven.
  • Compost en biologische landbouwmethoden gebruiken om chemische meststoffen te vermijden.

Yoko-tuinbouw wordt door leden over de hele wereld beoefend.

Gezondheid

In de westerse benadering van gezondheid erkent men over het algemeen geen spirituele dimensie. Deze houding is echter geleidelijk aan het veranderen. Door meer mensen te betrekken bij de principes die het universum beheersen, voorziet Sukyo Mahikari een tijdperk waarin steeds meer mensen genieten van een goede gezondheid en welzijn..

Een Yoko-gezondheidskliniek met een staf van professionele hulpverleners (artsen en verpleegkundigen) die lid zijn van Sukyo Mahikari, werd in november 1989 geopend in Takayama. Het doel is de lokale gemeenschap (leden en niet-leden) te helpen. De leden die op medisch vlak professioneel actief zijn, worden aangemoedigd om hun spirituele groei te bestendigen en voor hun patiënten te bidden.

Wereldwijd zijn er nu veel organisaties en personen die een spirituele benadering van de gezondheidszorg trachten te introduceren. Sukyo Mahikari hoopt met dergelijke organisaties en personen samen te werken om een meer holistische benadering van gezondheid te helpen ontwikkelen en te bevorderen. Het betreft een benadering die rekening houdt met de nauwe verwevenheid van body-mind-spirit of van lichaam, psyche en geest.

Opleiding van jongeren

Sukyo Mahikari steunt de vorming van jongeren op een manier dat ze kunnen beseffen dat zij, zoals iedereen, kinderen van God zijn.

Sukyo Mahikari onderricht dat de toestand van kinderen sterk afhangt van hun “bovenloop”, namelijk hun ouders en leraren. Als kinderen aangemoedigd moeten worden om inzicht te krijgen in hun ware aard en verantwoordelijkheid als kinderen van God, is het belangrijk dat ook ouders en leraren ernaar streven om spiritueel te groeien. Door zich geestelijk te verheffen, kunnen ouders en leraren op natuurlijke wijze mensen worden die een positieve en stimulerende trilling uitstralen waardoor kinderen zich veiliger, zekerder en vreugdevoller voelen.

Door hun bewustzijn en praktijk van universele waarden zullen jongeren in de eenentwintigste eeuw in staat zijn een hemelse beschaving op te richten op aarde.

Wetenschap

De ontwikkeling van wetenschap en technologie is een van de meest indrukwekkende prestaties in de recente geschiedenis. Vandaag echter lijkt het alsof beslissingen betreffende het gebruik van wetenschap en technologie vaak genomen worden zonder enige inschatting van de lange termijn effecten van deze beslissingen op mens en milieu.

Toen Dhr. Kōtama Okada de organisatie van Mahikari stichtte in 1959, merkte hij op dat slechts weinig wetenschappers de goddelijke openbaringen die hij ontvangen had, konden verklaren of begrijpen. Desalniettemin volhardde hij in zijn inspanningen om de onderrichtingen van Mahikari bij wetenschappers en andere experten te introduceren . Hij zei vaak dat wetenschappers en religieuze leiders zouden moeten samenwerken om universele wetmatigheden te bepalen die allerlei fenomenen zouden verklaren.

Veel voorspellingen die Kōtama Okada vijftig jaar geleden deed over de impasses waarmee de maatschappij in de toekomst geconfronteerd zou worden, zijn uitgekomen. Als gevolg van deze impasses, van persoonlijke ervaringen en nieuw onderzoek in fysica en andere domeinen van de wetenschap, staan steeds meer wetenschappers open voor spiritualiteit.

Een doelstelling van Sukyo Mahikari is het debat te verbreden over de invloed van wetenschap en technologie op mensen, niet alleen op fysisch vlak, maar ook op spiritueel vlak. Sukyo Mahikari hoopt op deze manier wetenschappers en anderen in de maatschappij te helpen om een meer spirituele visie te ontwikkelen.

Economie

In onze tijd heerst er op de meeste plaatsen in de wereld een sterk verlangen naar rijkdom en economische macht. Een gevolg van deze houding is dat veel natuurlijke hulpbronnen en levensvormen in de natuur meedogenloos worden ontgonnen met weinig aandacht voor toekomstige generaties.

Tegenwoordig hebben economische belangen grote invloed op uiterst belangrijke beslissingen. Met de globalisering is het moeilijk aan de gevolgen van die beslissingen te ontsnappen.

Spirituele en ethische waarden integreren in economie, zou een adequate manier zijn om economische problemen op te lossen. Het is nodig dat mensen rekening houden met de toekomstige generaties en een levensstijl kiezen die meer in evenwicht is met de natuur en die natuurlijke hulpbronnen van de aarde op een duurzame manier gebruikt.

De vele hulpbronnen en gulle geschenken van de natuur zijn er opdat de mensen een hemelse beschaving op aarde zouden oprichten. Dhr. Kōtama Okada verklaarde dat het Gods wil is dat materiële hulpbronnen eerlijk verdeeld worden volgens de behoeften en dat de mensen altijd hun aangeboren aard als kinderen van God zouden uiten door vrijgevig te zijn.

Sukyo Mahikari moedigt mensen aan om erkentelijk te zijn voor hun bezittingen en de natuurlijke rijkdommen van de aarde te gebruiken in het besef dat ze beperkt zijn. Als deel van deze aanpak worden leden aangemoedigd verspilling te vermijden en materie verstandig te gebruiken.

Samenwerking met andere organisaties

Sukyo Mahikari heeft ook als doel de dialoog tussen verschillende religies en spirituele organisaties aan te moedigen als een effectieve manier om barrières tussen mensen te overstijgen.

In augustus 2000 was Sukyo Mahikari een van de sponsors van de Millennium Top voor wereldvrede met religieuze en spirituele leiders in de VN Hoofdzetel in New York.

In mei 2008 nam de organisatie deel aan het derde Forum van het “Mondiaal netwerk van religies voor kinderen” (GNRC), dat plaatsvond in Hiroshima, Japan. Ongeveer vijfhonderd deelnemers, inclusief religieuze leiders, vertegenwoordigers van UNICEF, UNESCO, andere VN instellingen, en een groep jongeren, namen eraan deel. Verschillende interculturele en interreligieuze activiteiten zijn op dit forum begonnen met het doel vrede en wederzijds begrip te bevorderen.

Tegenwoordig wordt samenwerking tussen religieuze en spirituele organisaties in vele delen van de wereld gebruikelijker. Het verlangen naar eenheid en vrede verspreidt zich. Dit is fantastisch nieuws voor de mensheid.

Er zijn vele wegen, maar er is slechts één waarheid, namelijk God. Dhr. Kōtama Okada zei dat de wereld een betere wereld zou worden als iedereen een betere beoefenaar van zijn of haar religie zou worden, want in hun kern zijn alle religies één.

Onderzoeksinstituut voor de Yoko-beschaving

Om een betere wereld te scheppen voor iedereen, is het belangrijk wijsheid en kennis te delen en gemeenschappelijke doelen na te streven.

In 1973 richtte Kōtama Okada de Yoko-beschaving-onderzoeksgroep op met het verlangen een gepast forum te creëren om verschillende ideeën te delen en gemeenschappelijke waarden te bepalen. Deze onderzoeksgroep werd de voorbode van een onderzoekscentrum, dat het “Yoko Civilisation Research Institute” genoemd werd. Het betreft een onderzoekscentrum met het oog op de ontwikkeling van een stralende beschaving, dat ingehuldigd werd door Mej. Keishu Okada in 1985.

Het Onderzoeksinstituut voor een stralende Yoko-beschaving promoot onderzoek en dialoog ter bevordering van de integratie van spirituele waarden in de huidige wetenschap, geneeskunde, landbouw, economie, opvoeding, politiek, alsook in andere domeinen in volle ontwikkeling.

Tot op heden heeft het Onderzoeksinstituut vier internationale conferenties gehouden, waarvan de eerste drie in Takayama, Japan. De eerste conferentie in 1986 had als thema “De toekomst van de mensheid scheppen”, de tweede in 1989 “Wat betekent het ‘mens’ te zijn” en de derde in 1999 ging over “Leven en het milieu”.

In 2005 werd de vierde conferentie “Wetenschap en religies in crisistijd” gehouden op het eiland Awaji, Japan. Meer dan dertig experten uit Japan, Europa en de Verenigde Staten, waaronder fysici, wetenschappers, ecologisten en theologen, bespraken grondig de rollen van wetenschap en religie met betrekking tot de talloze crisissen waarmee de mensheid in het begin van de eenentwintigste eeuw wordt geconfronteerd.

In 1993 werd een Europese regionale conferentie gehouden in Luxemburg met als thema “Menselijke verantwoordelijkheden in het begin van de eenentwintigste eeuw”, en in 2008 werd een Latijns-Amerikaanse regionale conferentie gehouden over “Leven en het milieu” in São Paulo, Brazilië.

Ook werden er conferenties, symposia en werkgroepen op kleinere schaal georganiseerd door het instituut. Bijvoorbeeld, in 2010 werd een symposium, “Conventionele en biologische landbouw: Naar een nieuwe landbouw”, gehouden in Takayama. In 1994 organiseerde de Europese afdeling van het Yoko-onderzoeksinstituut een seminarie met als thema “Spirituele waarden: Hoop voor de mensheid” in Assisi, Italië, in samenwerking met vertegenwoordigers van de stad en kerken van Assisi.

Hikaru Herdenkingsmuseum

Het Hikaru Herdenkingsmuseum (Museum van Licht) bevindt zich aan de rand van Takayama. Het werd officieel ingehuldigd door Mej. Keishu Okada in 1999.

Behalve de herdenking van het leven en werk van Dhr. Kōtama Okada toont een zaal gewijd aan de wereldgeschiedenis een verzameling van kunstvoorwerpen uit de voornaamste oude beschavingen van de wereld (Mesopotamië, Griekenland, Egypte, de Indus-vallei, China, Midden-Amerika en de Andes). Veel kunstvoorwerpen geven een idee hoe oude beschavingen het verlangen uitten om God te vereren. Er is ook een tentoonstelling met keramiek uit het antieke Jōmon-tijdperk in Japan.

Een andere zaal verkent de geologische geschiedenis van de regio Hida Takayama waar enkele van de oudste fossielen en rotsformaties van Japan gevonden werden. Bovendien zijn er naast reizende tentoonstellingen van Japanse kunst gebaseerd op de permanente verzameling van het museum, ook tijdelijke, bezoekende tentoonstellingen.